IMG_3210

Du er ansvarlig

Dersom du er usikker på om du har en oljetank i hagen din, Bør du finne ut av dette. Gamle ståltanker
kan ruste og olje kan lekke ned i grunnen. Går det hull på tanken, må du selv eller borettslaget betale
for opprensking av grunnen – noe som kan bli meget kostbart.

Meldeplikt

Det er huseier som har meldeplikt til kommunen dersom man har en oljetank, dette ifølge
forurensningsforskriftene. Dersom du har kjøpt en brukt bolig, og tidligere eier ikke har meldt ifra,
det en risiko for at verken du eller kommunen vet om den mulige miljøbomben som ligger i hagen.

Lover og regler

Forskrift om nedgravde oljetanker gjelder i tillegg til forurensningforskriften for alle tanker større enn
3200 liter, for brannfarlige væsker. Når tanken har nådd en viss alder skal det gjennomføres
tilstandskontroll. Kommunen har tilsynsmyndighet og kan treffe lokale tilleggskrav, som for eksempel at
forskriften også skal gjelde for tanker mindre enn 3200 liter.

Forsikring

Du bør sjekke med ditt forsikringsselskap om du har forsikring som dekker en eventuell forurensning.
Du kan bli økonomisk ansvarlig dersom du har kjøpt et hus som har en nedgravd fyringsoljetank i hagen,
og denne begynner å lekke. Det kan også ha startet en forurensning fra denne tanken før du kjøper
tomten, men dersom det er du som står som ny eier, er det du som blir økonomisk ansvarlig.

 • Dekker forsikringen skade på både hus og hage
 • Dekker forsikringen skade på andremanns eiendom
 • Avkortes erstatningssummen på skader forårsaket av eldre oljetanker
 • Fra hvilken tankalder begynner avkortingen
 • Hvor stor er den årlige prosentvise avkortingen

Bli oljefri

Forbud mot oljefyring fra 2020 gjør at du allerede nå må begynne å vurdere mer miljøvennlige
alternativer.

Start rens og fjerning av oljetanken din i dag, erstatt oljefyren med fornybare oppvarmingsløsninger
som væske/vann (bergvarmepumpe), luft/vann pumpe, luft/luft pumpe, solfangere eller vannmantlet vedovn.
ENOVA støtter energitiltak til boliger hvor du kan få inntil 25 000 kroner i tilskudd for utfasing av oljekjel.

Støtteordning fra Enova

Enova er et statelig foretak som skal drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk til fornybar
energiproduksjon og ny energi – klimateknologi. Hvis du skal fjerne oljekjelen og bytte til en fornybar
energikilde må du før du starter utskiftningen, søke om støtte fra Enova. Støtten gis kun til privatpersoner i Norge
som eier eksisterende boliger som hovedsakelig varmes opp av oljekjel. Støtteordningen gjelder ikke ombygging
av eksisterende kjeler, og gis ikke til påbegynte eller ferdige prosjekter. Ved å søke om støtte kan du få dekket
inntil 20% av dokumentert totalkostnad, ikl. mva., hvor maksimalt støttebeløp er 25.000 kr. pr søknad.

Hva kan du gjøre selv:

 • Finn ut hva slags type tank du har og hvor gammel den er
 • Hvor stor er tanken og hvor mye rommer den
 • Kartlegge hvor påfyllingsrør og tanken ligger
 • Hvor mye er det igjen på tanken av olje
 • Kontakt din kommune og finn ut hvilken kommunal instans det er riktig å melde fra til
 • Grave frem mannelokk (inspeksjonslokk)
 • Finnes det dokumentasjon for tidligere sertifisering (sjekk gjerne med tidligere eier)

Unngå ubehagelige overraskelser, Ta kontakt for rådgivning og bistand slik at vi kan gi deg et tilbud
som tilpasses dine ønsker og behov.